module Roda::RodaPlugins::AutoForme::InstanceMethods

  1. lib/roda/plugins/autoforme.rb

Methods

Public Instance

  1. autoforme

Public Instance methods

autoforme (name=nil)

If this route matches the named or default AutoForme route, dispatch to AutoForme.

[show source]
# File lib/roda/plugins/autoforme.rb, line 45
def autoforme(name=nil)
  instance_exec(&self.class.autoforme_route(name))
end